top of page

מתרגלים שברים פשוטים

רגע לפני שנתחיל בנושא חדש, חזרנו מעט אחורה לתרגול שברים פשוטים.

הכנתי לתלמידים שלי שני משחקי שברים:

במשחק הראשון ביקשתי שיתאימו את ייצוג השבר

לשבר, לשמו של השבר ולישר המספרים.


במשחק השני היה עליהם לבחור ב 3 כרטיסי שברים ולסדר אותם מהקטן לגדול ולהפך.

שברים פשוטים -

משחק

סדרו את השברים לפי הגודל -

משחק

bottom of page