top of page

בעיות מילוליות - חלק ב' (כפל וחילוק)

ממשיכים עם תרגול בעיות מילוליות!

סיימנו תרגול חיבור וחיסור וכעת מתרגלים כפל וחילוק.


תרגלנו בארבעה שלבים נוספים.

שלב ה' - תרגול כפל (1,2,5)

שלב ו' - תרגול שאר הכפולות


שלב ז' - תרגול חילוק קל (1,2,5)


שלב ח' - חילוקחומרים:

שלב ה' - בעיות מילוליות תרגול כפל (כפולות 1,2,5)

שלב ו' - בעיות מילוליות תרגול כפל (שאר הכפולות)

שלב ז' - בעיות מילוליות חילוק (1,2,5)

שלב ח' - בעיות מילוליות חילוק (השאר)

שלבים בפתירת בעיות מילוליות - עם ובלי ניקוד

bottom of page